Recommendations

הרב מרדכי אליהו הראשל”צ והרה”ר

הנני בזה להמליץ על המפעל הגדול והקדוש בית התבשיל שע”י חסדי יוסף, אשר בירושלים עיה”ק. המנוהל ע”י האחים המבורכים והיקרים רודפי צדקה וחסד הרבנים ר’ משה ור’ שלמה דייטש שליט”א לשם שמים ושלא על מנת לקבל פרס, שמטרתו קודש עשות צדקה וחסד לכל דורש ומגיש עזרה לזולת באופן הטוב ביותר ובצורה מכובדת באהבה ומאור פנים… […]

בית דין צדק העדה החרדית

הן ידוע בשער בת רבים פעולותיהם הדגולות של עסקני מפעל “חסדי יוסף”- מיסודו של האי גברא רבא חד מבני עליה הגאון הצדיק המפורסם רבי יוסף אלי’ דייטש זצללה”ה מבאי ביתם של גאוני וגדולי ירושלים, ומתנהל בידיו האמונות של בנו הדגול המוסר נפשו למען הזולת, עושה ומעשה גדולות ונצורות בעזרה והצלה לפרט ולכלל הרה”ג רבי משה […]

Rabbi Ovadia Yosef

הריני ממליץ בזה בכל לב עבור מפעל החסד הגדול “חסדי יוסף” בעיה”ק ירושלים, מיסודו של הגאון הצדיק רבי יוסף אליהו דייטש זצ”ל, בהנהלת בנו היקר, רודף צדקה וחסד, בלב ונפש חפצה, רב הפעלים לתורה ולתעודה, אוצר כלי חמדה הרב משה דייטש שליט”א. הפועלים רבות ונצורות, להחיות נפש עם רב, ולהציל משפחות מחרפת רעב, על ידי […]
האדמור-מלעלוב

האדמו”ר מלעלוב

ובוודאי ישראל עם קדושים נתבעים ונותנים, להחזיק את עניי ישראל ולהצילם מחרפת רעב אשר היא חובה כללית על כל בר ישראל, בנתינות הגונות בעין יפה ורוח נדיבה, ובוודאי כי חלק כחלק יאכלו ליטול שכרם מרובה בשמיים על השתתפותם במפעלי “חסדי יוסף” להחיות נפשות עניים רעבים, וכאשר איתא ע”כ “אמר הקב”ה אם החיית נפשו של רעב […]
Skip to content