הרב מרדכי אליהו הראשל”צ והרה”ר

הנני בזה להמליץ על המפעל הגדול והקדוש בית התבשיל שע”י חסדי יוסף, אשר בירושלים עיה”ק. המנוהל ע”י האחים המבורכים והיקרים רודפי צדקה וחסד הרבנים ר’ משה ור’ שלמה דייטש שליט”א לשם שמים ושלא על מנת לקבל פרס, שמטרתו קודש עשות צדקה וחסד לכל דורש ומגיש עזרה לזולת באופן הטוב ביותר ובצורה מכובדת באהבה ומאור פנים… לכן ידי תיכון עימם לבוא לעזרתם בפניה של חיבה ובקריאה נרגשת לאחינו בני ישראל רחמנים בני גומלי חסדים גיבורי כח עושי דברו – שפתוח יפתחו ידיהם- לאחיך לענייך במידה גדושה ברוח נדיבה ובפנים מסבירות…ויתברכו העושים והמעשים מהגומל חסדים טובים, ברב הצלחה וברכה, באושר ועושר והרבה נחת מצאצאיהם, בבריאות גופא ובאורך ימים ושנים טובים ובכל מילי דמיטב וברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות אכי”ר.

Skip to content