בד"צ העדה החרדית

הן ידוע בשער בת רבים פעולותיהם הדגולות של עסקני מפעל "חסדי יוסף" מיסודו של האי גברא חד מבני עלי' הגאון המפורסם רבי יוסף אלי' דייטש זצללה"ה מבאי ביתם של גאוני וגדולי ירושלים, ומתנהל בידיו האמונות של בני הדגול המסור נפשו לעמן השולת הרה"ח רבי משה דייטש שליט"א, העוסק במלאכת הקודש תוך מסירות נפש למען הנצרכים והאומללים באשר הם.

משמים קא זכו להו, ופעולותיהם המבורכות עושים חיל, להחיות נשפות אומללות אלמנות ויתומים גלמודים ומשפחות ברוכות ילדים, או שאר נצרכים מקבלים על ידיהם ארוחות חמות מדי יום ביומי באמצעות "בית התבשיל" הפועל כבר מעל שלושים שנה, ותמיכות למשפחות במצוקה, חבילות מזון וביגוד בערבי שבתות וחגים, ומפעל הנשגב "קמחא דפסחא וחגי תשרי" לאלפי משפחות, וכ"ז שלא ע"מ לקבל פרס, ובמסירות אין קץ.

בנוסף לזה הם מפעילים רשת כוללי תהלים שמסיימים דבר יום ביומי תלמידי חכמים ואנשי מעשה כל ספר תהלים במקומות הקדושים, וכן מחזיקים בפעילות קודש מקום מערת שמעון הצדיק הכהן הגדול עבור באי הציון הקדוש, ובפרט ההכנסת אורחים הפועל במקום כל ימות השנה.

ובוודאי ישראל עם קדושים נתבעים ונותנים בעין יפה ורוח נדיבה, ובוודאי כי חלק כחלק יאכלו ליטול שכרם מרובה בשמים על השתתפותם במפעלי "חסדי יוסף" להחיות נפשות עניים רעבים, וכדאיתא ע"כ "אמר הקב"ה אם החיית נפשו של העני הרעב, חייך שאני מחזיר לך נפש תחת נפש וגו', ואזכור אני להם את המצווה שעשית עם העני, ומציל אני אותם (תנחומא משפטים), וזכות הכהן הגדול שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה וזכות כל הצדיקים תגן לכל המסייעים להתברך בשפע ברכה וכל מילי דמיטב בביאת גוא"צ בב"א.

דילוג לתוכן